Vaststelling wijzigingsplan De Buurt 108, Venhuizen

Home/Gemeente Drechterland, Officiële Bekendmakingen Gemeente Drechterland/Vaststelling wijzigingsplan De Buurt 108, Venhuizen

Het college van b en w van de gemeente Drechterland heeft het bestemmingsplan ‘Drechterland Zuid’ gewijzigd op het perceel De Buurt 108 in Venhuizen. De wijziging is op grond van artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening (binnenplanse wijziging).
Inhoud

Het betreft een wijziging van de bestemming ‘Agrarisch’ naar de bestemming ‘Wonen-Lint 1’ op het perceel De Buurt 108 in Venhuizen. De bestaande woning, bijbehorende opstallen en gronden zullen in gebruik worden genomen conform de te realiseren woonbestemming. Er worden ten behoeve van deze wijziging geen nieuwe bouwwerken opgericht. Het wijzigingsplan valt binnen de kaders die het bestemmingsplan ons biedt om medewerking te kunnen verlenen.

Ter inzage 

Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf donderdag 27 juli2017 gedurende zes weken gelegen. Hierop zijn geen zienswijzen ontvangen. Gedurende de beroepstermijn (zie onderstaand) liggen de stukken ter inzage. U kunt de analoge versie van het wijzigingsplan inzien in het gemeentehuis te Hoogkarspel, Raadhuisplein 1, 1616 AV. De digitale versie van het bestemmingsplan is in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. De IMRO code van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0498. DeBuurt108-VG01.

Beroep

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag volgend op de kennisgeving van dit besluit in beroep gaan. U kunt in beroep gaan door een brief te sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U kunt uw beroepschrift ook digitaal indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. U moet hiervoor beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

• 1. Vermeld in de brief in ieder geval uw naam, adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep gaat en uw redenen van het beroep. Vergeet niet uw handtekening te zetten. Voor in beroep gaan, betaalt u een griffierecht.

• 2. Ook wanneer u een zienswijze naar voren heeft kunnen brengen of bezwaar heeft kunnen maken, staat beroep open, tenzij u redelijkerwijs kan worden verweten dat u dit niet heeft gedaan.

• 3. Een beroepschrift schorst de uitvoering van het besluit niet. U moet hiervoor ook een verzoek om voorlopige voorziening sturen naar de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

2017-11-01T12:51:13+00:00