KENNISGEVING Wabo, reguliere procedure, vergunning verleend

Home/Gemeente Drechterland, Officiële Bekendmakingen Gemeente Drechterland/KENNISGEVING Wabo, reguliere procedure, vergunning verleend

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens Gedeputeerde Staten van provincie NoordHolland bekend dat zij een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)heeft verleend. Tevens is de beslistermijn van de procedure verlengd met zes weken.Het betreft een vergunning voor het bouwen van vier landbouwbruggen (KW19A, KW19B, KW19C enKW19D) te Hoogkarspel in de gemeente Drechterland. De bruggen ontsluiten de landbouwpercelen diedoor de te realiseren N23 Westfrisiaweg worden doorsneden. De aanvraag is onderdeel van een project vanprovinciaal belang, ter verbetering van de N23 Westfrisiaweg.

Verzenddatum beschikking: 25 oktober 2017

Aanvrager: Provincie Noord-Holland

Zaaknummer: 5209305

Heeft u een vraag over deze procedure dan kunt u gebruik maken van het contactformulier opwww.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Bezwaar

Als u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen zes weken na de dag van bekendmaking daarvaneen bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, ter attentie van de secretaris vande Hoor- en adviescommissie, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem. Vermeld in uw bezwaarschrift altijd dedatum, uw naam, adres, handtekening, het referentienummer/kenmerk van dit besluit (of stuur een kopievan het besluit mee) en de reden(en) waarom u bezwaar maakt. Dient iemand anders namens u eenbezwaarschrift in, stuur dan een machtiging mee. Verder verzoeken wij u om uw telefoonnummer in hetbezwaarschrift te vermelden.Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. In spoedgevallen kan tijdensde bezwaarschriftprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter vande Rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Voor het behandelenvan het verzoek worden griffiekosten in rekening gebracht. U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienenbij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Voor meer informatie over het instellen van beroep kunt u de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen eenbeslissing van de overheid’ downloaden van de website www.rijksoverheid.nl. Voor algemene informatieover procedures kunt u ook bellen met de rijksoverheid op telefoonnummer 1400 (lokaal tarief).

2017-11-02T10:06:10+00:00