Officiële Bekendmakingen Gemeente Drechterland

Home/Officiële Bekendmakingen Gemeente Drechterland

Officiële Bekendmakingen Gemeente Drechterland

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning De Gouw 83, Hoogkarspel

2019-03-01T11:03:00+00:00

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beslistermijn op de volgende aanvraag met zes weken verlengd: Locatie: De Gouw 83, Hoogkarspel Voor: het bouwen van ee schuurkas Datum verzonden: 27 februari 2019 Bezwaar Bezwaar maken is alleen mogelijk tegen het besluit dat de beslistermijn is verlengd. Inhoudelijk bezwaar maken kan op een later tijdstip. Informatie [...]

Sloopmelding Noordervoert 35, Hoogkarspel

2019-02-08T10:55:35+00:00

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende sloopmelding ontvangen: Locatie: Noordervoert 35, Hoogkarspel Voor: het verwijderen van asbesthoudend plaatmateriaal uit de berging Zienswijze, bezwaar of beroep Tegen een sloopmelding kunt u geen zienswijzen, bezwaar of beroep instellen. Informatie over de sloopmelding Wilt u meer informatie of de sloopmelding inzien? Dan kunt u contact opnemen [...]

Autorisatiebesluit GSD-BKWI, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

2019-01-16T08:08:22+00:00

Datum: 19 december 2018 Kenmerk: 2018-0000932615 Met het verzoek van 2018-0000118159 hebben de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten genoemd in de bijlagen bij dit besluit, verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen. Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. [...]

Verleende omgevingsvergunning Zanglijster 32 t/m 36, Winterkoning 14 t/m 16, Wielewaal 2 t/m 8 en Wielewaal 1 t/m 11, Hoogkarspel

2019-01-15T08:25:37+00:00

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende omgevingsvergunning verleend: Locatie: Zanglijster 32 t/m 36, Winterkoning 14 t/m 16, Wielewaal 2 t/m 8 en Wielewaal 1 t/m 11, Hoogkarspel  Voor: het bouwen van 15 koopwoningen Datum verzonden: 10 januari 2018 Bezwaarmogelijkheid college Als u belanghebbende bent en u bent het niet eens met dit besluit, [...]

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 10 december 2018, kenmerk 1456418-184010-LZ, houdende wijziging van de Regeling palliatieve terminale zorg in verband met een uitbreiding van de activiteiten van de netwerken voor palliatieve zorg

2019-01-16T08:06:00+00:00

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Gelet op artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies; Besluit: ARTIKEL I De Regeling palliatieve terminale zorg wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 1a vervalt. B In paragraaf 2.1 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 5 De Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS is niet van toepassing op de subsidies, [...]

Bestemmingsplan Oosterblokker 5 Oosterblokker

2018-12-28T21:47:30+00:00

Burgemeester en wethouders van Drechterland maken het volgende bekend. Op grond van artikel 3.8, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening dat met ingang van zaterdag 29 december 2018 gedurende zes weken ter inzage worden gelegd: 1.het ontwerp bestemmingsplan ‘Oosterblokker 5, Oosterblokker (NL.IMRO.0498.BPOosterblokker5-ON01);2.het ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidshinder voor het bestemmingsplan ‘Oosterblokker 5, Oosterblokker’; Bestemmingsplan Met het ontwerpbestemmingsplan [...]

Verordening forensenbelasting Drechterland 2019

2018-12-28T21:46:03+00:00

De raad van de gemeente Drechterland; Gelet op artikel 223 van de Gemeentewet; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 november 2018 besluit: vast te stellen de:  Verordening forensenbelasting Drechterland 2019. Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder woning: een gemeubileerde woning als bedoeld in artikel 223 Gemeentewet. Artikel 2 Belastbaar feit en belastingplicht 1.Onder [...]

Verordening onroerende – zaakbelastingen Drechterland 2019.

2018-12-28T21:44:47+00:00

De raad van de gemeente Drechterland; gelet op de artikelen 220 tot en met 220h van de Gemeentewet; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 november 2018 besluit:  vast te stellen de: Verordening onroerende - zaakbelastingen Drechterland 2019. Artikel 1 Belastingplicht 1.Onder de naam "onroerende -zaakbelastingen" worden ter zake van binnen de gemeente gelegen onroerende zaken twee directe belastingen geheven:a.een [...]

Verordening tot 1e wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van leges Drechterland 2019

2018-12-28T21:49:44+00:00

Zaaknummer: 750442 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Drechterland Gelet op:  De maximumtarieven die voor 2019 gehanteerd mogen worden voor rijbewijzen. Artikelen 147 en 229, lid1, onderdeel a en b van de Gemeentewetten artikel 2 tweede lid en 7 van de Paspoortwet De maximumtarieven die voor 2019 gehanteerd mogen worden voor rijbewijzen.  Overwegende [...]

Verordening marktgeld Drechterland 2019

2018-12-28T21:41:22+00:00

De raad van de gemeente Drechterland; Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 november 2018 besluit: vast te stellen de: VERORDENING MARKTGELD DRECHTERLAND 2019. Artikel 1 – Aard van de heffing en belastbaar feit Onder de naam “marktgeld” wordt een recht geheven voor het [...]