Gemeente Drechterland

Home/Gemeente Drechterland

Koffie met Muziek: de gitaar

2019-02-10T11:37:26+00:00

12 februari 2019, van 10:00 tot 11:15 | Bibliotheek Hoogkarspel Kosten: Toegang: €5,00 In samenwerking met Muziekschool Stede Broec presenteren we Koffie met Muziek: Hans Laduc komt vertellen over de herkomst, ontwikkeling en bijzonderheden van de gitaar. Hij speelt tussendoor op de gitaar om zijn verhaal luister bij te zetten. Muziek op een andere manier beleven [...]

Locatie gezocht.

2019-02-08T11:16:35+00:00

Hoogkarspel Quiz Events is op zoek naar een locatie in de maanden september en december voor een pubquiz! Buiten Hoogkarspel!

Informatieavond Reigersborg fase 3h

2019-02-08T11:00:04+00:00

HOOGKARSPEL – Op woensdag 13 februari is er een informatieavond voor geïnteresseerden in het plan Reigersborg Noord 3, fase 3h. Reigersborg Noord is groen en ruim opgezet, met speelplekken, bomenrijen en grasvelden. In het plan fase 3h worden 15 woningen gebouwd met oog op de toekomst, want alle woningen zijn gasloos en voorzien van zonnepanelen. Wanneer De [...]

Sloopmelding Noordervoert 35, Hoogkarspel

2019-02-08T10:55:35+00:00

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende sloopmelding ontvangen: Locatie: Noordervoert 35, Hoogkarspel Voor: het verwijderen van asbesthoudend plaatmateriaal uit de berging Zienswijze, bezwaar of beroep Tegen een sloopmelding kunt u geen zienswijzen, bezwaar of beroep instellen. Informatie over de sloopmelding Wilt u meer informatie of de sloopmelding inzien? Dan kunt u contact opnemen [...]

Autorisatiebesluit GSD-BKWI, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

2019-01-16T08:08:22+00:00

Datum: 19 december 2018 Kenmerk: 2018-0000932615 Met het verzoek van 2018-0000118159 hebben de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten genoemd in de bijlagen bij dit besluit, verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen. Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. [...]

Verleende omgevingsvergunning Zanglijster 32 t/m 36, Winterkoning 14 t/m 16, Wielewaal 2 t/m 8 en Wielewaal 1 t/m 11, Hoogkarspel

2019-01-15T08:25:37+00:00

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende omgevingsvergunning verleend: Locatie: Zanglijster 32 t/m 36, Winterkoning 14 t/m 16, Wielewaal 2 t/m 8 en Wielewaal 1 t/m 11, Hoogkarspel  Voor: het bouwen van 15 koopwoningen Datum verzonden: 10 januari 2018 Bezwaarmogelijkheid college Als u belanghebbende bent en u bent het niet eens met dit besluit, [...]

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 10 december 2018, kenmerk 1456418-184010-LZ, houdende wijziging van de Regeling palliatieve terminale zorg in verband met een uitbreiding van de activiteiten van de netwerken voor palliatieve zorg

2019-01-16T08:06:00+00:00

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Gelet op artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies; Besluit: ARTIKEL I De Regeling palliatieve terminale zorg wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 1a vervalt. B In paragraaf 2.1 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 5 De Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS is niet van toepassing op de subsidies, [...]

Koffie met Kunst: Kleur in de kunst van de Grieken t/m de 18e eeuw

2019-01-11T09:49:18+00:00

21 januari 2019, van 10:30 tot 12:00 | Bibliotheek Hoogkarspel Kosten: Entree € 5,00, contact betalen Onder het genot van een kop koffie samen leren kijken naar kunst met docente Juliette Verhofstad van de Blauwe Schuit, dat is Koffie met Kunst. Zij behandelt elke keer een ander onderwerp. Koffie met Kunst is eens in de twee [...]

Bestemmingsplan Oosterblokker 5 Oosterblokker

2018-12-28T21:47:30+00:00

Burgemeester en wethouders van Drechterland maken het volgende bekend. Op grond van artikel 3.8, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening dat met ingang van zaterdag 29 december 2018 gedurende zes weken ter inzage worden gelegd: 1.het ontwerp bestemmingsplan ‘Oosterblokker 5, Oosterblokker (NL.IMRO.0498.BPOosterblokker5-ON01);2.het ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidshinder voor het bestemmingsplan ‘Oosterblokker 5, Oosterblokker’; Bestemmingsplan Met het ontwerpbestemmingsplan [...]

Verordening forensenbelasting Drechterland 2019

2018-12-28T21:46:03+00:00

De raad van de gemeente Drechterland; Gelet op artikel 223 van de Gemeentewet; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 november 2018 besluit: vast te stellen de:  Verordening forensenbelasting Drechterland 2019. Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder woning: een gemeubileerde woning als bedoeld in artikel 223 Gemeentewet. Artikel 2 Belastbaar feit en belastingplicht 1.Onder [...]