Besluitenlijst raadsvergadering 30 oktober 201

Home/Gemeente Drechterland, Officiële Bekendmakingen Gemeente Drechterland/Besluitenlijst raadsvergadering 30 oktober 201

Contact met de griffie

Voor meer informatie over de gemeenteraad en raadsinformatie kunt u contact opnemen met de griffier Jan Commandeur, telefoonnummer: 0228- 352 352 of per e-mail: griffie@drechterland.nl. Of kijk op www.drechterland.nl.
Verslagen

De besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 25 september 2017 en het verslag van de Rondetafelgesprekken van 9 oktober 2017 zijn vastgesteld. 

Onderzoek geloofsbrieven en toelating als raadslid van de heer W.J.M. Groot

Vanwege de voorgenomen verhuizing van het raadslid Jeroen van der Putten (CDA) was het nodig dat een nieuw raadslid werd benoemd. Wessel Groot uit Venhuizen, eerder raadslid, maar vanwege een stage in het buitenland een poosje afwezig geweest, keert terug en zal de opengevallen plaats voor het CDA innemen. Zijn geloofsbrieven werden onderzocht en hij werd unaniem toegelaten tot de raad.  

Wijziging Verordening duurzame energiemaatregelen 2016-2018

Als gevolg van een aangenomen motie van PDL om meer budget beschikbaar te stellen voor de subsidiëring van energiebesparende maatregelen voor particuliere huiseigenaren besloot de raad unaniem de bestaande verordening in te trekken en de nieuwe “Verordening duurzame energiemaatregelen” vast te stellen. Het subsidieplafond is verhoogd naar

€ 100.000,- en de looptijd van de regeling is verlengd. Middels een amendement besloot de raad dat dat budget inclusief de uitvoeringskosten ad. € 30.000,- betreft en in 2019 een evaluatie plaats moet vinden.  

Vaststelling Programmabegroting 2018

Jaarlijks buigt de gemeenteraad zich over de gemeentelijke financiële positie en stelt de begroting voor dat dienstjaar vast. Met de vaststelling van de begroting machtigt de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders de uitgaven, vermeld in diezelfde begroting, te doen. Voorts wordt instemming gegeven aan de financiële gevolgen van alle investeringen voor 2018 en wordt autorisatie verleend tot een maximum van de opgenomen investeringsbedragen. Tenslotte worden de hoogte van de subsidieplafonds per werksoort vastgesteld en is kennis genomen van de meerjarenbegroting 2019-2021.

De raad besloot unaniem hiertoe.

Ook werd een tweetal moties unaniem aangenomen, één (van de VVD) met betrekken tot een te houden onderzoek naar de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing en de daaraan gerelateerde tariefstelling. De andere motie (van de SPD) had betrekking tot het vooral volgen van de Wet Normering Topinkomens bij de gemeenschappelijke regelingen.

Acties

Authentieke versie downloaden (pdf)

Odt-formaat downloaden

Xml-formaat downloaden

Technische informatie

Permanente link

2017-11-03T16:54:14+00:00