Besluitenlijst raadsvergadering 26 juni 2017

Home/Gemeente Drechterland, Officiële Bekendmakingen Gemeente Drechterland/Besluitenlijst raadsvergadering 26 juni 2017

Voor meer informatie over de gemeenteraad en raadsinformatie kunt u contact opnemen met de griffier Jan Commandeur, telefoonnummer: 0228- 352 352 of per e-mail: griffie@drechterland.nl. Of kijk op www.drechterland.nl.
Vaststelling Jaarstukken 2016 (2017-42)

Unaniem werd besloten het voorstel van het college over te nemen en de Jaarstukken 2016 vast te stellen. Het positieve rekeningresultaat van € 1.009.000 werd als volgt bestemd:

1. Een bedrag van € 367.000 toe te voegen aan de reserve Sociaal Domein.

2. Een bedrag van € 642.000 toe te voegen aan de Algemeen reserve.

Dit ondanks het feit dat ook dit jaar weer sprake was veel onzekerheden en zelfs de accountant een oordeelsonthouding uitsprak. Dit laatste vanwege het in onvoldoende mate kunnen beoordelen van de uitgaven en inkomsten in het Sociaal Domein, het beleidsterrein dat onlangs aan de gemeenten is overgedragen. Hier is nog sprake van vele partijen die zelf nog geen jaarrekening en accountantsverklaring op tafel kunnen leggen en waar nog het nodige moet gebeuren op het terrein van de administratieve organisatie en interne beheersing. Toegezegd werd dat het proces volgend jaar een stuk beter zal verlopen.  

Vaststelling Kadernota 2017-2021 (2017-43)

Unaniem werd besloten conform het voorstel van het college. Dit betekent dat ingestemd werd met de uitganspunten voor het opstellen van de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019- 2021. Ook werd ingestemd met de mutaties nieuw beleid, de voorgenomen wijzigingen in de reserves en voorzieningen en tenslotte de bijstellingen van de subsidieplafonds. Verder werd een tweetal moties aangenomen. Eén van de fractie GBD over het bijdragen in de kosten van archeologisch onderzoek en één van de fractie PDL m.b.t. het versterken van de bestaande subsidieregeling energiebesparing.

 

2017-11-03T16:51:24+00:00